Adatkezelési Tájékoztató

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

A jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelek és a hozzájuk kapcsolódó személyek (a továbbiakban együtt: ügyfél vagy ügyfelek) személyes adatai tekintetében adatkezelőnek a Dr. Szűcs Gábor Ügyvédi Iroda (székhelye: 1027 Budapest, Fő u. 62-64. III.3., bejegyezve a Budapesti Ügyvédi Kamarába, nyilvántartási száma: 352.) a továbbiakban Ügyvédi Iroda) tekintendő.

2. Az adatkezelés alapjául az alábbi jogszabályok szolgálnak

 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.),
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR)

3. Meghatározások

 • adatkezelő: adatkezelő: jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában az Ügyvédi Iroda, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet, különösen gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 • ügyfél: az Ügyvédi Iroda szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve azok, akik az Irodával megbízási szerződést kötnek.

4. Az adatkezelés elvei

Az Ügyvédi Iroda megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat kapcsán

 • az adatokat jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
 • az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célszerűség);
 • az adatkezelés céljai szempontjából az adatgyűjtés a szükségesre korlátozódjon (adattakarékosság);
 • az adatokat naprakészen tartsa és a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse (pontosság);
 • az adatokat olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • az adatokat oly módon kezelje, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

5. Az Ügyvédi Iroda által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az Ügyvédi Iroda a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli az ügyfelekről:

I. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

Személyes adatAdatkezelési cél
névAz ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszámAz ügyféllel történő kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgyaAz ügyfél saját közlése alapján, igényeinek megfelelő kiszolgálása érdekében
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhezaz ügyfél által megjelölt időtartam, vagy hozzájárulása visszavonása

II. egyedi ajánlatkérés

Személyes adatAdatkezelési cél
névAz ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszámAz ügyféllel történő kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgyaAz ügyfél saját közlése alapján, igényeinek megfelelő kiszolgálása érdekében
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhezaz ügyfél által megjelölt időtartam, vagy hozzájárulása visszavonása

III. ügyvédi megbízási szerződés megkötése és teljesítése

Személyes adatAdatkezelési cél
névAz ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszámAz ügyféllel történő kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges adatok
a megbízás tárgyával összefüggő adatok, személyes adatok különleges kategóriái (pl.: érintett ingatlan adatai, családi állapot, személyes körülmények)A megbízás ellátásához szükséges adatok és körülmények
a Pmt. és az Ütv. által meghatározott, kötelezően nyilvántartandó adatok (természetes személyazonosító adatok, igazolványmásolatok, kiemelt közszereplői minőségre vonatkozó adatok, tényleges tulajdonosok természetes személyazonosító adatai stb.)Jogszabály kötelező előírása folytán nyilvántartandó adatok
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama
Szerződés teljesítése Pmt. és az Ütv. kötelező előírásaia szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő), nem selejtezhető okiratok esetében a megőrzési idő korlátlan, a Pmt. és az Ütv. alapján gyűjtött adatok esetében a megbízás megszűnésétől számított 8 év, amely jogszabály által meghatározott, kivételes esetben meghosszabbodhat.

6. A személyes adatok címzettjei

Az Ügyvédi Iroda a következő harmadik fél adatkezelőkkel oszt meg ügyfélhez kapcsolódó személyes adatokat:

 • az Ügyvédi Iroda vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel;
 • a megbízási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (ellenérdekű fél, hatóságok, bíróságok, szakértők, az ügyfél vagy általunk bevont jogi vagy egyéb szolgáltatók, közjegyzők);
 • felügyeleti hatósággal és más hatóságokkal, egyéb szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan az Ügyvédi Iroda által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról) az office@drszucsgaborugyved.hu címen.

7. Az ügyfél jogai

a) Hozzáféréshez való jog
Ha az ügyfél azt kéri, hogy az Ügyvédi Iroda adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Ügyvédi Iroda a törvény által meghatározott keretek között köteles tájékoztatást adni. Amennyiben az Ügyvédi Iroda nem közvetlenül az érintettől kapja meg annak személyes adatait, vélelmezi, hogy az adatközlő jogosult volt azok átadására. Az Ügyvédi Iroda a kérelmező ügyfél kérésére a kezelt adatokról – ésszerű díj ellenében – másolatot biztosít.

b) Helyesbítéshez való jog
Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. Az Ügyvédi Iroda az ügyfél kérése alapján a törvény keretei között eljárva megfelelően javítja vagy kiegészíti a személyes adatokat. Az Ügyvédi Iroda az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit, kivéve, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

c) Törléshez való jog
Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosult a személyes adatai törlését kérni.

Az Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben az ügyfél az Ügyvédi Iroda által kezelt személyes adatok törlését kéri, és

 • a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Ügyvédi Iroda a személyes adatokat kezeli,
 • az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére,
 • az adatkezelés az Ügyvédi Iroda vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az Ügyvédi Iroda kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

d) Adatkezelés korlátozása
Az ügyfél a törvény keretei között kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ez a jog nem terjed ki az anonim adatokra és a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

Az Ügyvédi Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

 • az Irodának már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
 • az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Ügyvédi Iroda jogos érdekei céljából, és az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az Ügyvédi Iroda általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

e) Adathordozáshoz való jog
Az ügyfél jogosult a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák.

f) Ügyintézési határidők
Az Ügyvédi Iroda az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Érintett kérelmeHatáridő
Tájékoztatáshoz való jogAdatgyűjtéskor, illetve 30 napon belül
Hozzáféréshez való jog30 napon belül
Helyesbítéshez való jog30 napon belül
Törléshez való jogindokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 10 napon belül
Adatkezelés korlátozásához való jogindokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 10 napon belül
Adathordozhatósághoz való jog30 napon belül
Tiltakozáshoz való joga tiltakozás kézhezvételekor

g) Panasz
Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, az ügyfél jogosult közvetlenül egyeztetést kezdeményezni az adatkezelővel. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, vagy azt az érintett nem kívánja igénybe venni, bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

1363 Budapest, Pf.: 9.

telefon: +36 1 391 1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
weboldal: www.naih.hu

Az Ügyvédi Iroda fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítsa, melyről a vonatkozó jogszabályok szerint ügyfeleit tájékoztatja.