ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

A jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelek és a hozzájuk kapcsolódó személyek (a továbbiakban együtt: ügyfél vagy ügyfelek) személyes adatai tekintetében adatkezelőnek a Dr. Szűcs Gábor Ügyvédi Iroda (székhelye: 1027 Budapest, Fő u. 62-64. III.3., bejegyezve a Budapesti Ügyvédi Kamarába, nyilvántartási száma: 352.) a továbbiakban Ügyvédi Iroda) tekintendő.

2. Az adatkezelés alapjául az alábbi jogszabályok szolgálnak

 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.),
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR)

3. Meghatározások

 • adatkezelő: jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában az Ügyvédi Iroda, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet, különösen gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 • ügyfél: az Ügyvédi Iroda szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve azok, akik az Irodával megbízási szerződést kötnek.

4. Az adatkezelés elvei

Az Ügyvédi Iroda megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat kapcsán

 • az adatokat jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
 • az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célszerűség);
 • az adatkezelés céljai szempontjából az adatgyűjtés a szükségesre korlátozódjon (adattakarékosság);
 • az adatokat naprakészen tartsa és a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse (pontosság);
 • az adatokat olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • az adatokat oly módon kezelje, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

5. Az Ügyvédi Iroda által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az Ügyvédi Iroda a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli az ügyfelekről:

I. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

Személyes adat Adatkezelési cél
név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszám Az ügyféllel történő kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgya Az ügyfél saját közlése alapján, igényeinek megfelelő kiszolgálása érdekében

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez az ügyfél által megjelölt időtartam, vagy hozzájárulása visszavonása

II. egyedi ajánlatkérés

Személyes adat Adatkezelési cél
név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszám Az ügyféllel történő kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgya Az ügyfél saját közlése alapján, igényeinek megfelelő kiszolgálása érdekében

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez az ügyfél által megjelölt időtartam, vagy hozzájárulása visszavonása

III. ügyvédi megbízási szerződés megkötése és teljesítése

Személyes adat Adatkezelési cél
név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszám Az ügyféllel történő kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges adatok
a megbízás tárgyával összefüggő adatok, személyes adatok különleges kategóriái (pl.: érintett ingatlan adatai, családi állapot, személyes körülmények) A megbízás ellátásához szükséges adatok és körülmények
a Pmt. és az Ütv. által meghatározott, kötelezően nyilvántartandó adatok (természetes személyazonosító adatok, igazolványmásolatok, kiemelt közszereplői minőségre vonatkozó adatok, tényleges tulajdonosok természetes személyazonosító adatai stb.) Jogszabály kötelező előírása folytán nyilvántartandó adatok

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Szerződés teljesítése Pmt. és az Ütv. kötelező előírásai a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő), nem selejtezhető okiratok esetében a megőrzési idő korlátlan, a Pmt. és az Ütv. alapján gyűjtött adatok esetében a megbízás megszűnésétől számított 8 év, amely jogszabály által meghatározott, kivételes esetben meghosszabbodhat.

6. A személyes adatok címzettjei

Az Ügyvédi Iroda a következő harmadik fél adatkezelőkkel oszt meg ügyfélhez kapcsolódó személyes adatokat:

 • az Ügyvédi Iroda vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel;
 • a megbízási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (ellenérdekű fél, hatóságok, bíróságok, szakértők, az ügyfél vagy általunk bevont jogi vagy egyéb szolgáltatók, közjegyzők);
 • felügyeleti hatósággal és más hatóságokkal, egyéb szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan az Ügyvédi Iroda által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról) az office@drszucsgaborugyved.hucímen.

7. Az ügyfél jogai

a) Hozzáféréshez való jog
Ha az ügyfél azt kéri, hogy az Ügyvédi Iroda adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Ügyvédi Iroda a törvény által meghatározott keretek között köteles tájékoztatást adni. Amennyiben az Ügyvédi Iroda nem közvetlenül az érintettől kapja meg annak személyes adatait, vélelmezi, hogy az adatközlő jogosult volt azok átadására. Az Ügyvédi Iroda a kérelmező ügyfél kérésére a kezelt adatokról – észszerű díj ellenében – másolatot biztosít.

b) Helyesbítéshez való jog
Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. Az Ügyvédi Iroda az ügyfél kérése alapján a törvény keretei között eljárva megfelelően javítja vagy kiegészíti a személyes adatokat. Az Ügyvédi Iroda az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit, kivéve, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

c) Törléshez való jog
Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosult a személyes adatai törlését kérni.

Az Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben az ügyfél az Ügyvédi Iroda által kezelt személyes adatok törlését kéri, és

 • a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Ügyvédi Iroda a személyes adatokat kezeli,
 • az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére,
 • az adatkezelés az Ügyvédi Iroda vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az Ügyvédi Iroda kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

d) Adatkezelés korlátozása
Az ügyfél a törvény keretei között kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ez a jog nem terjed ki az anonim adatokra és a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

Az Ügyvédi Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

 • az Irodának már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
 • az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Ügyvédi Iroda jogos érdekei céljából, és az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az Ügyvédi Iroda általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

e) Adathordozáshoz való jog
Az ügyfél jogosult a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák.

f) Ügyintézési határidők
Az Ügyvédi Iroda az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Érintett kérelme Határidő
Tájékoztatáshoz való jog Adatgyűjtéskor, illetve 30 napon belül
Hozzáféréshez való jog 30 napon belül
Helyesbítéshez való jog 30 napon belül
Törléshez való jog indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 10 napon belül
Adatkezelés korlátozásához való jog indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 10 napon belül
Adathordozhatósághoz való jog 30 napon belül
Tiltakozáshoz való jog a tiltakozás kézhezvételekor

g) Panasz
Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, az ügyfél jogosult közvetlenül egyeztetést kezdeményezni az adatkezelővel. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, vagy azt az érintett nem kívánja igénybe venni, bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

1363 Budapest, Pf.: 9.

telefon: +36 1 391 1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
weboldal: www.naih.hu

Az Ügyvédi Iroda fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítsa, melyről a vonatkozó jogszabályok szerint ügyfeleit tájékoztatja.

 

IMPRESSZUM

 

Dr. Szűcs Gábor Ügyvédi Iroda | 1027 Budapest, Fő u. 62-64. III. 3. | Telefon: (+36) 20 9569313| Email: office@drszucsgaborugyved.hu | © Minden jog fenntartva 2022 Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Szűcs Gábor Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján (www.mük.hu) találhatók. Jelen honlapon közzétett információk nem tekinthetők jogi tanácsadásnak. Jogi állásfoglalást az Ügyvédi Iroda kizárólag egyedi esetben, megbízási szerződés alapján és írásban készít. A honlapon található információk a közzétételük időpontjában hatályos jogszabályok alapján készültek, ezért előfordulhat, hogy adott esetben az elolvasásukkor már nem felelnek meg az akkor hatályos jogszabályoknak, de ettől függetlenül is egy adott ügyben a hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy bíróságok a honlapon közzétettől eltérő jogi álláspontra juthatnak. A jelen honlapon található írásokat a szerzői jog védi, azoknak a jelen honlap felhasználási feltételei által megengedettől eltérő, jogosulatlan felhasználása tilos. Jelen honlap használatának részletes feltételeit a „Felhasználási Feltételek” szabályozza.

 

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

 

HATÁLYOS: 2022. JANUÁR 1-TŐL

 

 

Jelen Felhasználási Feltételek („Feltételek”) a Dr. Szűcs Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest, Magyarország („Ügyvédi Iroda”) Honlapjának („Honlap”) használatára vonatkoznak:

 

A Honlap használata a jelen Feltételek szerint

 

A Honlap bármilyen használata, különösen a Honlapról származó információk letöltése, másolása vagy egyéb felhasználása az alábbiakban meghatározott Feltételekkel történhet. A Honlap Ön általi használatát úgy kell tekinteni, hogy Ön teljes mértékben elfogadja a jelen Feltételeket. Ha Ön nem ért egyet a jelen Feltételekkel, azonnal fel kell hagynia a Honlap használatával. A jelen Feltételek áttekintése és elfogadása céljából kinyomtathatja és megőrizheti ennek egy másolatát. A jelen Feltételek egy olyan jogilag kötelező érvényű megállapodás Ön és az Ügyvédi Iroda között, amely csak hozzájárulásunkkal módosítható. Az Ügyvédi Iroda fenntartja a jogát arra, hogy a jelen Feltételeket saját belátása szerint megváltoztassa, mely esetben a módosítást a Honlapon közzétesszük.

 

A Honlap célja

 

A Honlap kizárólag információs célt szolgál, tartalma tájékoztató jellegű. A Honlapon elérhető információk nem szándékoznak létrehozni ügyvéd-ügyfél kapcsolatot és az információk fogadása sem tekinthető annak, ezért kérjük, hogy ne küldjön bizalmas információt előzetes írásbeli megállapodás vagy hozzájárulás nélkül.

 

Tiltott felhasználások

 

A Honlapot Ön csak törvényes célokra használhatja. Nem használhatja a Honlapot (i) bármely kéretlen vagy jogosulatlan reklám- vagy promóciós anyag vagy bármilyen hasonló kérés (spam) bármilyen formájának továbbítására vagy elküldésének előkészítésére, (ii) bármely adat továbbításához, amely vírusokat, trójai falovakat, férgeket, kémprogramokat, reklámprogramokat vagy bármilyen más káros programot vagy hasonló számítógépes kódot tartalmaz, és amelynek célja bármely számítógépes szoftver vagy hardver működésének hátrányos befolyásolása.

 

Az információk pontossága és a felelősség kizárása

 

Az Ügyvédi Iroda mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon minden információ pontos legyen. Ha pontatlan információt talál a Honlapon, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk. A Honlapon közzétett információk nem tekinthetők jogi tanácsadásnak. Jogi állásfoglalást az Ügyvédi Iroda kizárólag egyedi esetben, megbízási szerződés alapján és írásban készít. Az Ügyvédi Iroda nem szavatolja, hogy az információk pontosak és naprakészek, illetve teljesek, a Honlapon található információk a közzétételük időpontjában hatályos jogszabályok alapján készültek, ezért előfordulhat, hogy adott esetben az elolvasásukkor már nem felelnek meg az akkor hatályos jogszabályoknak, de ettől függetlenül is egy adott ügyben a hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy bíróságok az oldalon közzétettől eltérő jogi álláspontra juthatnak. Fentiekre tekintettel a jelen Feltételekben leírtakon kívül az Ügyvédi Iroda semmilyen felelősséget nem vállal a Honlappal és annak tartalmával kapcsolatban, különös tekintettel a pontatlan információk által okozott károkra, felelősségét a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

Szerzői jog és adatbázis-jogok

 

Jelen Honlap szerzői jogi anyagokat tartalmaz, beleértve, de nem kizárólag, szöveget, szoftvert, fényképeket, grafikákat, és a jövőben tartalmazhat videót, zenét és hangot. A Honlap teljes tartalmát szerzői és / vagy adatbázis-jogok védik. Az ilyen tartalom, valamint a hozzá tartozó eredeti tartalom kiválasztása, koordinációja és továbbfejlesztése során az Ügyvédi Iroda, vagy licencadóink rendelkezik  a szerzői és / vagy adatbázis-jogokkal.

 

Tilos a tartalmat részben vagy egészben módosítani, közzétenni, továbbítani, annak átadásában vagy értékesítésben részt venni, származtatott műveket létrehozni, vagy azt bármilyen módon hasznosítani, kivéve, ha azt a jelen Feltételek kifejezetten megengedi.

 

A Honlapon elhelyezett művek bármilyen módon vagy formában szabadon megoszthatók, másolhatók és terjeszthetők az alábbi Feltételekkel:

 

Nevezd meg a szerzőt — A szerzőt megfelelően fel kell tüntetni, hivatkozást létrehozva a licencre és jelezve ha a művön változtatást hajtottak végre. Ezt bármilyen észszerű módon megtehető, kivéve oly módon ami azt sugallná hogy a jogosult támogatja a felhasználót vagy a felhasználása körülményeit.

 

Ne értékesítsd — A mű üzleti célokra nem használható.

 

Ne változtasd meg — Az átdolgozott, átalakított vagy továbbfejlesztett mű tovább nem terjeszthető.

 

Nem szabj további megkötéseket — Nem szabható meg más jogi vagy technológiai korlátozás, melyek megakadályoznának bárkit abban hogy ezen licenc által engedélyezett bármely tevékenységeket folytassák.

 

Ha a Honlapunkon linkeket talál mások által üzemeltetett honlapokra, akkor az ilyen link használata azt jelentheti, hogy elhagyja honlapunkat, és az Ügyvédi Iroda nem vállal felelősséget a linkelt honlapokért és azok tartalmáért. A Honlap kezdőlapjára a következő feltételekkel hivatkozhat: ha nem távolíthatja el, nem módosíthatja vagy torzíthatja a logónkat; nem hozhat létre keretet, szegélyt vagy más böngésző környezetet a Honlap körül; nem sugallhatja azt, hogy a sajátjainkon kívül bármilyen más terméket vagy szolgáltatást támogatnánk; nem hamisíthatja meg a velünk fennálló kapcsolatát, és nem mutathat be hamis információkat rólunk; nem hivatkozhat a Honlapra olyan oldalról, amely jogellenes tartalmú. Az Ügyvédi Iroda fenntartja a jogát arra, hogy saját belátása szerint visszavonja a Honlapra történő hivatkozás engedélyét.

 

Az Ügyvédi Iroda felelőssége Önnel szemben

 

A Honlapon található információkat az Ügyvédi Iroda bármilyen hozzáférési díj nélkül, ingyen bocsátja az Ön rendelkezésére. A Honlapot Ön csak a saját felelősségére használhatja. A Honlaphoz való hozzáférést az Ügyvédi Iroda ideiglenesen és előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti a rendszer meghibásodása, karbantartása vagy javítása esetén, vagy más okból, saját belátása szerint. Az Ügyvédi Iroda nem tartozik semmilyen felelősséggel közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, nyereség, bevétel vagy goodwill elvesztéséért, amely a Honlap használatából, a Honlapon található információkból vagy a Honlap bármilyen okból történő ideiglenes felfüggesztéséből ered. Az alábbiak kivételével az Ügyvédi Iroda minden felelőssége kizárt. Az Ügyvédi Iroda felelősséget vállal olyan súlyos gondatlanságból eredő halálért vagy személyi sérülésért, amelyért való felelősség a magyar jogszabályok szerint nem zárható ki. A Honlapon található információk nem az Ön egyedi igényeinek kielégítésére szolgálnak. Az ilyen információk nem jelentenek semmiféle jogi vagy üzleti vagy egyéb tanácsot vagy ajánlást, és ezért ne támaszkodjon ezekre döntései meghozatalakor (vagy a döntés meghozatalától való tartózkodáskor). Ha jogi tanácsra van szüksége, akkor lépjen velünk közvetlenül kapcsolatba.

 

A Honlaphoz való hozzáférés korlátozása

 

Az Ügyvédi Iroda fenntartja a jogát arra, hogy a felhasználókat saját belátása szerint véglegesen vagy ideiglenesen kizárja a Honlapról. Az Ügyvédi Iroda minden ilyen felhasználót értesít, és ez esetben Ön nem jogosult a Honlap használatára más néven vagy bármely más felhasználó útján sem.

 

Joghatóság és vitarendezés

 

A jelen Feltételekre a magyar jogot kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy Ön milyen joghatósággal rendelkezik. Ön visszavonhatatlanul egyetért azzal, hogy a Feltételekből, azok alapján vagy azokkal kapcsolatban felmerülő viták rendezésére kizárólag a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal, és e célból az összes jogvitát visszavonhatatlanul a magyar bíróságok joghatósága elé terjeszti. A teljesítés helye Magyarország. Az Ügyvédi Iroda nem vállal szavatosságot arra, hogy a Honlap vagy a rajta elérhető információk megfelelnek a magyar jogszabályoktól eltérő törvényeknek.

 

Általános rendelkezések

 

Az Ügyvédi Iroda a jelen Feltételeket bármikor módosíthatja úgy, hogy az új változatot közzéteszi a Honlapon. Időről időre ellenőrizze a Honlapot, hogy megismerkedjen az éppen hatályos Feltételekkel.